DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Version : English

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada semua pelanggan sedia ada/masa depan, semua pembekal dan semua pekerja kami berikutan penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 pada 15 November 2013.

 1. Pengumpulan Data Peribadi

  Dalam urusan kamu dengan Mah Sing Group Berhad dan/atau anak syarikat-syarikat dalam Kumpulan Mah Sing (“Mah Sing”) kami akan meminta anda memberikan data dan maklumat tentang diri anda (“Data Peribadi”) untuk membolehkan kami memasuki komersial urus niaga dengan anda atau menyampaikan notis, perkhidmatan dan/atau produk berhubung dengan perniagaan kami.  Hal ini adalah relevan bagi proses perniagaan kami, pelaksanaannya, termasuk penyampaian notis, perkhidmatan dan/atau produk, pengurusan perhubungan pelanggan, tujuan perancangan berkenaan dengan produk akan datang, pelancaran produk baru dan acara-acara termasuk acara promosi dengan rakan kongsi perniagaan dalam projek atau perbandaran kami.

 2. Data Peribadi

  Data Peribadi tersebut mungkin tertakluk kepada undang-undang perlindungan data, privasi dan undang-undang serupa lain yang terpakai dan mungkin merangkum tetapi tidak terhad kepada maklumat tentang nama, tarikh lahir, nombor kad pengenalan, nombor paspot, alamat, jantina, bangsa, kewargenegaraan, maklumat perhubungan, alamat e-mel, kerja-kerja yang lepas, pendidikan, pampasan sekarang dan lepas, maklum balas majikan, kajian-kajian prestasi, tindakan-tindak disiplin, rujukan-rujukan dan apa jua butir yang lain berkenaan majikan-majikan yang lepas atay orang lain yang dibekalkan oleh anda, alamat kediaman atau alamat pos, kerjaya kini atau kerjaya yang lepas, nama majikan anda, alamat majikan, telephone nombor majikan atau faks nombor majikan, alamat-alamat yang lepas dan cara komunikasi yang terpilih, apa jua nama yang lepas jika ada atau alias, agama, akaun semasa dan savings, maklumat berkenaan kad kredit, nama bank dan lain-lain maklumat berkaitan bank, fail cukai nombor, EPF nombor, SOCSO nombor; dan jenayah yang terlibat lepas, yang mana dibenarkan oleh undang-undang.

 3. Tujuan Pengumpulan Data Peribadi

  Data Peribadi tersebut akan dikumpul dan diproses oleh kami untuk tujuan-tujuan berikut:

   1. penghantaran notis-notis, perkhidmatan atau produk-produk dan pemasaran perkhidmatan atau produk tersebut sama ada pada masa kini atau di masa hadapan, kepada anda;
   2. agar anda dapat memasuki perjanjian dan/atau kontrak yang perlu untuk membeli produk dan/atau harta daripada kami;
   3. pemeliharaan dan penjagaan rekod-rekod dan perkembangan pelanggan;
   4. tujuan yang diperuntukkan dengan nyata dalam sebarang perkhidmatan atau produk khusus yang ditawarkan oleh kami;
   5. pemasaran dan aktiviti-aktiviti pemprofilan pelanggan berhubung projek-projek, produk-produk dan servis-servis terkini kami;
   6. perlaksanaan perjanjian dan/atau kontrak yang diperlukan untuk projek-projek, produk-produk dan servis-servis kami kepada kamu;
   7. penilaian kredit, pemeriksaan kewangan dan latar belakang jika dan apabila difikirkan perlu;
   8. penyimpanan rekod dalaman kami;
   9. pengelakkan jenayah (termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram);
   10. memenuhi sebarang keperluan undang-undang atau kawal selia berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk oleh kami dan untuk membuat pendedahan di bawah keperluan sebarang undang-undang yang terpakai, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, pekeliling, kod yang terpakai kepada kami atau mana-mana syarikat ahli Kumpulan kami;
   11. membolehkan kami menghantar maklumat kepada anda melalui e-mel, kaedah telekomunikasi (panggilan telefon atau pesanan teks) atau media social tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga tertentu yang kami anggap mungkin menarik minat anda tetapi semasa berbuat demikian kami akan terus mengawal Data Peribadi anda dan kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran terdahulu anda;
   12. milikan kosong, penyerahan kunci, pengurusan harta/hartanah, jagaan pelanggan dan/atau kerja-kerja pembaikan kecacatan;
   13. perkhidmatan pasca milikan kosong, seperti perkhidmatan rumah kelab, keselamatan dan program kesetiaan pelanggan;
   14. apa-apa transaksi komersial lanjut berkenaan projek-projek, produk-produk dan servis-servis kami;
   15. membolehkan kami membekal dan mengemukakan Data Peribadi anda kepada pihak-pihak yang berkenaan, sila rujuk kepada "Lampiran A1 – Senarai badan-badan Kerajaan/agensi-agensi/pihak-pihak berkuasa tempatan dan institut-institut"; dan
   16. membolehkan kami membekal dan mengemukakan Data Peribadi anda kepada pihak-pihak yang berkenaan, sila rujuk kepada "Lampiran A2 – Senarai badan-badan bukan Kerajaan/agensi-agensi dan institut-institut swasta".
 4. Sumber Data Peribadi

  Data Peribadi akan dikumpul, diproses dan diguna oleh kami diperoleh dari keseluruhannya dengan sah dan telus seperti:

  1. perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak untuk penjualan dan pembelian hartanah-hartanah kami atau untuk perkhidmatan kami;
  2. borang-borang pendaftaran rasmi (sama ada elektronik atau cetakan) pelancaran baru atau pameran bergerak hartanah, showcases, pameran-pameran atau mana-mana acara promosi yang lain;
  3. Permintaan rasmi untuk bentuk Maklumat yang disediakan untuk anda oleh pekerja atau ejen kami;
  4. mana-mana e-mel atau apa-apa surat-menyurat yang kami terima daripada anda yang meminta maklumat atau membuat sebarang pertanyaan;
  5. apa-apa bentuk yang telah diberikan di laman web kami atau mana-mana laman web dikontrakkan oleh kami;
  6. apa-apa rujukan daripada seseorang yang telah dimasukkan disahkan butiran kenalan peribadi mereka;
  7. surat tawaran daripada institusi kewangan (tempatan dan asing) untuk pinjaman pra- diluluskan;
  8. kad-kad perniagaan yang diberikan atau diberi kepada pekerja, ejen, broker atau rakan-rakan ; atau
  9. apa-apa dokumen (termasuk tetapi tidak terhad kepada bentuk berkanun dan pulangan) yang telah dihantar kepada kami untuk pemprosesan.

  Tiada masa langsung berkenaan apa-apa Data Peribadi dibeli oleh kami atau dengan apa cara komersial yang diperolehi melalui pembelian atau perdagangan yang tidak sah dan menyalahi undang-undang Data peribadi pangkalan data atau senarai.

 5. Hak Akses dan Pembetulan

  Anda mempunyai hak untuk meminta akses dan pembetulan Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami:

   1. meminta akses kepada Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami untuk tujuan verifikasi.  Kami juga boleh akses dan menyelidik kesemua Data Peribadi yang dipegang oleh kami sendiri di pejabat-pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang diberikan pada perenggan (h) di bawah;
   2. meminta pembetulan kepada Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami jikalau maklumat tersebut adalah tidak tepat, salah nyata, ketinggalan zaman atau tidak lengkap untuk pengesahan dan pengesahan maklumat yang baru sendiri di pejabat-pejabat korporat kamiyang terletak di alamat yang diberikan pada perenggan (h) di bawah;

   1. meminta bahawa Data Peribadi anda hanya akan disimpan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengumpulan maklumat tersebut;

   1. meminta bukti polisi dan prosedur berkenaan keselamatan dan kepastian Data Peribadi anda di dalam rekod-rekod kami;

   1. meminta agar kami menyatakan atau menjelaskan dasar dan prosedurnya berkaitan dengan data dan jenis Data Peribadi yang dikendalikan oleh kami;

   1. memaklumkan kepada kami bantahan anda tentang penggunaan Data Peribadi anda bagi tujuan pemasaran dan dengan itu, kami tidak akan menggunakan Data Peribadi anda bagi tujuan ini sendiri di pejabat-pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang diberikan pada perenggan (h) di bawah;

   1. menarik balik, dengan sepenuhnya atau sebahagiannya, kebenaran anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap keadaan tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang yang terpakai, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah sendiri di pejabat-pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang diberikan pada perenggan (h) di bawah; dan

  1. Anda boleh membuat suatu permintaan untuk mengakses, menyelidik, mengubah dan membetulkan Data Peribadi anda melalui:

   Mah Sing Group Berhad
   Central Marketing Department
   Wisma Mah Sing, Penthouse Suite 1,
   No. 163, Jalan Sungai Besi,
   57100 Kuala Lumpur.
   Fax No.: 03-9222 2968
   Email : pdpa@mahsing.com.my

 6. Pendedahan Data Peribadi

  Maklumat yang kami dikumpul tidak dijual, diberikan kepada, atau sebaliknya berkongsi dengan organisasi-organasi lain untuk tujuan komersial yang lain atau mana-mana. Kami, bagaimanapun, menghantar e-mel bagi pihak organisasi dipilih kepada pelanggan-pelanggan kami yang telah memilih untuk menerima mesej-mesej ini. Kami menghantar mesej-mesej secara langsung, maka pada masa yang singkat pengiklan-pengiklan tidak akan dapat melihat maklumat peribadi pengguna-pengguna - kecuali dari pengguna-pengguna tentu bertindak balas atau membalas iklan-iklan ini atau mel sendiri.

  Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan disimpan dengan sulit dan kami akan mendapatkan persetujuan anda, kebenaran dan pemberian kuasa untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada kelas-kelas pihak-pihak yang berkenaan:

  1. apa-apa orang, agensi kerajaan, autoriti berkanun dan/atau pengawal industri yang mana kami diwajib atau diperlukan untuk berbuat demikian menurut apa-apa undang-undang, sila rujuk kepada "Lampiran A1 – Senarai badan-badan Kerajaan/agensi-agensi/pihak-pihak berkuasa tempatan dan institut-institut";
  2. pihak-pihak yang berkenaan, sila rujuk kepada "Lampiran A2 – Senarai badan-badan bukan Kerajaan/agensi-agensi dan institut-institut swasta";
  3. apa-apa syarikat berkenaan dan/atau anak syarikat Mah Sing Group Berhad, termasuk yang diperbadankan pada masa depan;
  4. rakan-rakan dan sekutu perniagaan kami yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan berhubung dengan perniagaan kami;
  5. juruaudit, pakar perunding, peguam, akauntan atau penasihat kewangan atau professional kami yang lain yang dilantik oleh kami berhubung dengan perniagaan kami;
  6. pembekal pihak ketiga, syarikat pengurusan pihak ketiga, subkontraktor atau pihak-pihak lain yang difikirkan perlu oleh kami untuk memudahkan perurusan anda dengan kami; dan
  7. penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh kami berhubung dengan program kesetiaan kami, bagi tujuan penyampaian hadiah yang ditebus dan perkhidmatan.

  Pihak-pihak ketiga adalah mengikut undang-undang untuk memproses Data Peribadi anda selaras dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Mah Sing. Pihak-pihak ketiga juga akan bertanggungjawab secara undang-undang bagi mendapatkan Data Peribadi anda pada tahap keselamatan yang sesuai berhubung dengan undang-undang perlindungan data yang berkenaan dan piawaian industri diterima secara meluas.

  Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik, sepenuhnya atau sebahagiannya, persetujuan pendedahan anda yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada apa-apa sekatan yang ada undang-undang, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah orang di pejabat-pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang diberikan pada perenggan 5(h) di atas.

 7. Pilihan Untuk Menghadkan Pemprosesan Data Peribadi

  Data Peribadi yang diberikan kepada kami untuk menjalani pemprosesan sebagaimana dan apabila dikehendaki atau apabila penyenggaraan berjadual. Definisi pemprosesan mentakrifkannya sebagai "apa-apa pengendalian atau set operasi yang dilakukan ke atas Data Peribadi, sama ada atau tidak dengan cara automatik, seperti pengumpulan, menyusun, menyimpan, menyesuaikan atau mengubah, mendapatkan kembali, merunding, menggunakan, mendedahkan menerusi penghantaran, penyebaran atau selainnya, menyediakan, menjajarkan atau menggabungkan, memadamkan atau kemusnahan".

  Anda mempunyai hak untuk menghadkan sebahagiannya atau keseluruhannya mana-mana proses di mana Data Peribadi anda adalah tertakluk kepada dari segi operasi dibenarkan untuk dilakukan apabila ia , tempoh masa yang dibenarkan atau sebagai alternatif talian tarikh keizinan yang diberikan.

  Tanggungjawab pematuhan terletak dibahu Mah Sing yang menentukan tujuan dan kaedah pemprosesan Data Peribadi.

  Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik atau mengubah, sepenuhnya atau sebahagiannya, persetujuan pemprosesan anda diberikan sebelum ini, dalam setiap kes tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang -undang, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah orang di pejabat-pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang diberikan pada perenggan 5(h) di atas.

 8. Akibat Keengganan/Kegagalan Membekalkan Data Peribadi

  Kegagalan membekalkan Data Peribadi mungkin akan mengakibatkan seperti berikutnya yang mana kami tidak akan bertanggunjawab atas sebarang akibat yang timbul daripadanya -

  1. ketidakupayaan pihak-pihak untuk melaksanakan apa-apa kontrak dan/atau perjanjian dan/atau Perjanjian Jual Beli berkenaan jualan hartanah, produk-produk dan/atau servis-servis kami;
  2. ketidakupayaan untuk kami menghantarkan notis-notis, perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau produk-produk yang diminta kepada pelanggan/ bakal perkhidmatan;
  3. ketidakupayaan untuk kami mengemaskinikan anda berkenaan produk dan/atau pelancaran terkini kami;
  4. kegagalan menyempurnakan transaksi-transaksi komersial berkenaan projek-projek, produk-produk dan/atau servis-servis kami; dan
  5. kegagalan untuk mematuhi apa-apa undang-undang, regulasi, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan dan/atau kanun yang terpakai terhadap kami.

 9. Perlindungan Data Peribadi

  Data Peribadi anda akan disimpan dan diproses dalam cara yang selamat. Kawalan-kawalan, polisi-polisi dan langkah-langkah pentadbiran dan keselamatan yang sesuai akan dilaksanakan, setakat yang dapat dilaksanakan, selaras dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai. Kami akan, setakat yang dapat dilaksanakan, cuba mengelakkan pemprosesan yang tidak dibenarkan dan/atau melanggar undang-undang, dan kehilangan, kemusnahan atau kerosakan yang tidak disengajakan kepada Data Peribadi anda.

  Mah Sing adalah komited untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai teknikal, fizikal dan organisasi untuk melindungi Data Peribadi anda terhadap capaian yang tidak dibenarkan, pemprosesan menyalahi undang-undang, kerugian atau kerosakan akibat kemalangan, dan kemusnahan yang tidak dibenarkan Data Peribadi anda.

  Untuk melindungi terhadap akses yang tidak dibenarkan kepada Data Peribadi oleh pihak-pihak ketiga di luar Mah Sing, semua elektronik Data Peribadi yang dipegang oleh Mah Sing dikekalkan pada sistem yang dilindungi oleh rangkaian yang selamat. Entiti-entiti Mah Sing menghadkan akses kepada sistem dalaman yang memegang Data Peribadi untuk kumpulan terpilih daripada pengguna-pengguna yang dibenarkan yang diberi akses kepada sistem tersebut melalui penggunaan pengecam unik dan kata laluan. Akses kepada Data Peribadi adalah terhad kepada dan yang hanya diberikan kepada pengguna-pengguna yang berkaitan bagi melaksanakan tugas rasmi mereka.

  Mematuhi peruntukan ini akan diperlukan bagi semua pentadbir pihak ketiga yang boleh mengakses Data Peribadi anda, seperti yang dinyatakan dalam "Pendedahan Data Peribadi" dalam perenggan 6 di atas.

 10. Bahasa

  Menurut Seksyen 7(3) Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Notis ini dikeluarkan dalam kedua-dua Bahasa Malaysia dan Inggeris. Di dalam keadaan mana terdapat ketidakseragaman, versi Bahasa Inggeris Notis ini akan digunapakai sebagai dokumen pertama.

 11. Pilihan Privasi anda dan Hubungi kami di:

  Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan Dasar Privasi kami, sila baca Dasar Privasi kami di http://www.mahsing.com.my/topic/privacy-policy.

  Jika anda ingin untuk apa-apa penjelasan dengan kami melalui apa jua cara komunikasi, anda boleh -

  (a)   emel kami kepada: pdpa@mahsing.com.my; atau
  (b)   tulis atau faks kepada alamat yang berikutnya –

  Mah Sing Group Berhad
  Central Marketing Department
  Wisma Mah Sing, Penthouse Suite 1,
  No. 163, Jalan Sungai Besi,
  57100 Kuala Lumpur.
  Fax No.: 03-9222 2968
 12. Pindaan-pindaan pada Dasar

  Mah Sing mungkin perlu mengubah Dasar ini seperti yang diperlukan, sebagai contoh, untuk mematuhi perubahan dalam operasi perniagaan atau undang-undang dan peraturan-peraturan. Mah Sing akan mencatat semua perubahan kepada Dasar ini.

Lampiran A1 - Senarai badan-badan Kerajaan/agensi-agensi/pihak-pihak berkuasa tempatan dan institut-institut

 1. Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan;
 2. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja;
 3. Lembaga Hasil Dalam Negeri;
 4. Pejabat Tanah;
 5. Pihak berkuasa tempatan;
 6. Juruaudit dalam;
 7. Mahkamah Tinggi, Mahkamah-mahkamah rendah atau tribunal-tribunal; dan
 8. Juruaudit ISO.

apa-apa peruban atau pindaan, kami akan memaklumkan anda dengan sewajarnya.

Lampiran A2 - Senarai badan-badan bukan Kerajaan/agensi-agensi dan institut-institut swasta

 1. Indah Water Konsortium;
 2. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja;
 3. Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd;
 4. Jabatan Air Negeri Sabah;
 5. Tenaga Nasional Berhad;
 6. Bank-bank dan institut-institut kewangan;
 7. Syarikat insurans;
 8. Juruaudit kewangan luar; dan
 9. Syarikat firma undang-undang.

apa-apa peruban atau pindaan, kami akan memaklumkan anda dengan sewajarnya.